Bioconversion

Converting low value biomass into high grade products

Chuyển hóa sinh học

Biến đổi sinh khối giá trị thấp thành các sản phẩm cao cấp

Sustainable

Producing sustainable insect-based feed ingredients

Bền vững

Sản xuất thức ăn chất lượng ổn định từ côn trùng

Technology

Developing sustainable, safe and scalable technologies

Công nghệ

Phát triển công nghệ bền vững, an toàn và có thể mở rộng

1
1